تالارهای گفتگو (سایت نجوم ایران)  
سایت نجوم ایران
بازگشت   تالارهای گفتگو (سایت نجوم ایران) > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:12: 12 12
:14: 14 14
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:17: 17 17
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:25: 25 25
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:28: 28 28
:69: 69 69
:23: 23 23
:61: 61 61
:15: 15 15
:7: 7 7
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:64: 64 64
:18: 18 18
:56: 56 56
:10: 10 10
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:26: 26 26
:67: 67 67
:59: 59 59
:13: 13 13
:51: 51 51
:5: 5 5
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:29: 29 29
:16: 16 16
:8: 8 8
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:65: 65 65
:11: 11 11
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:27: 27 27
:68: 68 68
:22: 22 22
:6: 6 6
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:30: 30 30
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:na: Na Na
:first: First First
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:sniper: Sniper Sniper
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:smile: Smile Smile
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:fox: Fox Fox
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:punk: Punk Punk
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:shy: Shy Shy
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:flowers: Flowers Flowers
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:smoke: Smoke Smoke
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:sly: Sly Sly
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:smile2: Smile2 Smile2
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:friend: Friend Friend
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:flex: Flex Flex
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:sick: Sick Sick
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:football: Football Football
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:smurf: Smurf Smurf
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:smartass: Smartass Smartass
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:puke: Puke Puke
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:thumbup: Thumbup Thumbup
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:flower: Flower Flower
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:sleep: Sleep Sleep
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:f3: 3 3
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:z6: 6 6
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:4u7: 47 47
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:1mm4: 14 14
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:2g6: 26 26
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:4h: 4 4
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:x7: 7 7
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:42m: 42 42
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:1w9: 19 19
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:2x1: 21 21
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:x5: 5 5
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5i5: 55 55
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:10nh: 10 10
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:41y: 41 41
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای سایت نجوم ایران محفوظ است